Menu

Prodávající (dodavatel)

Petr Štěrba se sídlem Závišice 64, 742 21 Závišice

IČ: 09098682, DIČ: CZ09098682 zapsána v živnostenském rejstříku Městský úřad Kopřivnice.

 

Provozovna, výdejní místo pro e-shop:

Petr Štěrba, Závišice 64, 742 21 Závišice

 

Adresa pro doručování elektronické pošty:

kaleta.cz@petrsterba.eu

Telefonní kontakt:

+420 608 172 828

 

Právní režim

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je- li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu (internetovém obchodě), provozovaném firmou Petr Štěrba od 1. 4. 2016.

 

Základní pojmy

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  Petr Štěrba se sídlem Závišice 64, 742 21 Závišice IČ: 637 15 694, DIČ: CZ7305285240 zapsána v živnostenském rejstříku Městský úřad Kopřivnice. (zákazník, spotřebitel).

Uzavírání smluv distančním způsobem - o uzavření smlouvy distančním způsobem se jedná tehdy, když směřuje jednání stran k uzavření smlouvy a požívá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek (např. internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran. Jednou ze stran je spotřebitel a na tyto smlouvy se použije § 1810 a násl. zákona č. 89/2012  občanského zákoníku.

Prodávajícím je firma Petr Štěrba., která při uzavírání a plnění ze smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající dodává přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů kupujícímu výrobky.

Na druhé straně vystupuje ve smluvním vztahu kupující, který dle platné právní úpravy může mít postavení spotřebitele nebo podnikatele.

Spotřebitelem (§ 419 zákona č. 89/2012, občanský zákoník) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

V případě, že kupující, není spotřebitel, je podnikatelem (§ 420 zákona č. 89/2012, občanský zákoník), za kterého se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.

 

Uzavírání smlouvy

Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje výzvu k podání nabídek. Za nabídku (návrh na uzavření smlouvy, ofertu) se ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanský zákoník považuje až odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem předání zboží prodávajícím k odeslání kupujícímu popř. předáním zboží ve výdejním místě pro e-shop prodávajícího.

Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil. (§1826/3). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku".

Obdržení objednávky kupujícího dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího. Toto potvrzení však ještě není akceptací, tedy přijetím nabídky prodávajícím a nemá na vznik kupní smlouvy vliv. V případě nesrovnalostí mezi objednávkou a údaji uvedených v potvrzení objednávky kontaktujte prodávajícího na emailové adrese či telefonu uvedeném v záhlaví.

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Odesláním objednávky kupující také stvrzuje, že před vlastním odesláním objednávky byl upozorněn na obchodní podmínky, se kterými měl možnost se seznámit a se kterými bezvýhradně souhlasí a přijímá je. Kupující dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto dokumentů a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Prodávající si vyhrazuje k prodávanému zboží vlastnické právo v souladu s § 2132 zákona č. 89/2012  občanského zákoníku, což znamená, že kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné

- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V případě, že by se takováto situace vyskytla, bude zákazník okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a bude s ním konzultováno další řešení. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku (odvolat objednávku spíše), pokud dodavatel do dvou týdnů od uzavření nabídky nedodá spotřebiteli objednané zboží, tedy nebude do této doby akceptována jeho nabídka.

Prodávající upozorňuje na to, že má právo neakceptovat objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.

 

Odevzdání věci

Zboží je prodávajícím kupujícímu odevzdáno buď na základě osobního odběru v provozovně (výdejní místo pro e-shop) prodávajícího na adrese Petr Štěrba, Závišice 64, 742 21 Závišice.

nebo je zboží zasíláno způsobem zvoleným zákazníkem (viz. Přepravní podmínky). Přesný termín, kdy bylo zboží zákazníkovi odesláno, sdělí dodavatel zákazníkovi e-mailem. Zásilka je vypravována zásadně na adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce. Náklady na dopravu jsou blíže rozepsány v článku o přepravních podmínkách. Zákazník potvrzuje svůj souhlas se způsobem a výší dopravného potvrzením a odesláním objednávky.

 

Převzetí zboží

Kupující je povinen si objednané zboží v souladu s § 2079, § 2118 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v případě, že jeho objednávka byla akceptována, převzít.

V případě porušení povinnosti převzít zboží kupujícím, a to přestože je kupující prodávajícím informován o potvrzení a stavu objednávky s ohledem na poštovní přepravu či převzetí na výdejním místě v určitém čase, si strany sjednávají jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,-Kč.

Nepřevezme-li kupující věc při dodání zboží nebo v dohodnutém termínu na výdejním místě v případě osobního odběru, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 25 Kč/1 den.

V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva požadovat zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

 

Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti řidiče přepravní společnosti. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje ji přímo u dopravce. Dopravce sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu zákazník musí prodejci neprodleně oznámit.

Pokud nastane případ, že zásilka při převzetí nejevila známky poškození, ale po rozbalení byl obsah jakkoliv poškozen, zákazník musí nahlásit tuto skutečnosti přepravní službě do 3 dnů od převzetí zásilky.

 

Kupní cena, platba za zboží

Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodu (na stránkách www.omitacistrojekaleta.cz). Pokud byla např. z důvodu administrativní, technické, či jiné chyby uvedena u objednaného zboží jiná cena nebo se cena zásadním způsobem změní v závislosti na cenách od dodavatelů, bude na toto kupující upozorněn e-mailem nebo telefonicky před fyzickým odesláním objednaného zboží tedy ještě před uzavřením kupní smlouvy. Kupující má v takovém případě právo zrušit (odvolat) svou objednávku.

 

Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob

Kupní cena je splatná dle volby zákazníka buď předem, úhradou celkové částky na bankovní účet dodavatele nebo při převzetí zboží - na dobírku. Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen uvést správný variabilní symbol, případně další identifikační údaje, které mu byly pro danou transakci přiděleny dodavatelem. V opačném případě dodavatel nezaručuje termín dodání zboží.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konkrétně dle ust. 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Pokud je v potvrzení podle § 2166 (nebo v záručním listě) uvedena jiná osoba určena k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho kdo je určen k provedení opravy (např. servisní středisko).

Kupující by měl při uplatnění vad předložit doklad o zakoupení zboží (faktura, účtenka, záruční list, paragon) nebo uvést jeho variabilní symbol a co nejjasněji popsat danou závadu a její projevy.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě, že je osobou kupující spotřebitel, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se však prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

V případě, že jde o osobu podnikatele a v potvrzení (záručním listu) je uvedena k opravě adresa servisního střediska, musí být reklamace řešena tímto střediskem. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace pošle opravené zboží zpět zákazníkovi. Náklady na přepravu reklamovaného zboží na určenou adresu hradí kupující. Při uznané reklamaci hradí náklady na dopravu zpět servisní středisko, v opačném případě je hradí zákazník.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Kupující má povinnost zajistit, aby bylo reklamované zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označit zásilku příslušnými symboly.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Informační povinnost pro spotřebitele u smluv uzavíraných distančním způsobem

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku (internet). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě (tedy prostředky komunikace na dálku), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo do 14 dnů od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, nebo v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne kdy spotřebitel nebo jím určená osoba převezme poslední dodávku zboží.

Spotřebitel není povinen v případě odstoupení od smlouvy uvádět důvod tohoto odstoupení a s právem odstoupit od smlouvy, nelze spojit žádný postih,

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel ve svém odstoupení od této smlouvy informovat dodavatele společnost Petr Štěrba, a to na korespondenční adrese Závišice 64, 742 21 Kopřivnice, emailová adresa: kaleta.cz@petrsterba.eu  formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem.) Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít přiložený vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

Na naší webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupí-li spotřebitel od této smlouvy, vrátí mu prodávající do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně nedal souhlas k jinému způsobu vrácení finančních prostředků a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li spotřebitel, že zboží odeslal  zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel nemůže dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zákazník ve své objednávce uvede, jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Dodavatel rovněž zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a údaje zajišťuje proti zneužití. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Závěrečná ustanovení

Spotřebitelé se mohou se stížnostmi obrátit na prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy: kaleta.cz@petrsterba.eu  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.